ستادی:

  • چارت سازمانی

اجرایی:

  • مهندس: ۶ نفر
  • اپراتور دیزل: ۴ نفر
  • نیروی اجرایی: ۳۱ نفر
  • دفتر فنی کارگاه: ۶ نفر