منتشر شده:
۱۳۹۹
دسته بندی:
سفت کاری و نازک کاری
مشتری:
IMG_2471

پروژه جردن

نام پروژه: جردن
محل پروژه: جردن
سال انجام پروژه: ۱۳۹۹

پروژه جردن

متراژ ۳۰۰۰ متر مربع‌

تعهدات پیمان: ساخت وال پست و اجرای دیوارچینی با بلوک لیکا