مقالات

محاسبات سرانگشتی ساختمان

محاسبات سرانگشتی مصالح ساختمانی

محاسبه حجم آجر و ملات :

از جمله محاسباتی که در کارگاه های ساختمانی باید به سرعت انجام شود تعداد آجر ، سفال ، مقدار ملات و سیمان می باشد که به کمک روابط زیر قابل محاسبه است:

حجم دیوار= ارتفاع * ضخامت * طول

حجم آجر= حجم دیوار * 3/4

حجم ملات= حجم دیوار * 1/4

سیمان= عیار ملات یا بتن * حجم ملات یا بتن

تعداد آجر یا سفال = حجم یک آجر یا سفال / حجم آجر

محاسبات سر انگشتی سازه

محاسبات سر انگشتی سازه در سقف های عرشه فولادی

قیمت سقف عرشه فولادی

محدودیت های هندسی ستون ها:

عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از250 باشد :

نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از 25/1 باشد.

عرض مقطع ≥max⁡{ 250 میلیمتر ، (0.3*بعددیگر)}

نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از یک بیست و پنجم باشد:
عرض ÷آزاد طول ≥1/25

محاسبات سر انگشتی در ساختمان سازی

از جمله دلایل وجود این محدودیت ها عبارتند از:
– عدم تامین طول مهاری میلگرد های طولی تیر ها در داخل ستون ها.
– صعبوت آرماتور گذاری بویژه در خاموت ها .
– افزایش لاغری مقطع و بالا رفتن احتمال کمانش ستون تحت بار ثقلی .

انواع ستون ها بتنی از نظر شکل مقطع :

– ستون با مقطع مربع با حداقل ابعاد 30*30 سانتی متر.
– ستون با مقطع مربع مستطیل با حداقل ابعاد 25*40 سانتی متر.
– ستون با مقطع دایره ای با حداقل قطر 25 سانتی متر.
از جمله نکات کلیدی در انتخاب ابعاد ستون ها عبارتنداز:
بهتر است ابعاد ستون های زیرین و بالایی یکسان در نظر گرفته شود ولی برای ستون زیرین از آرماتور کمتری نسبت به ستون تحتانی کوچکتر یا مساوی 50/7 سانتی متر باشد. می توان میلگرد را خم نمود (بند 9-14-11-3مبحث نهم مقررات ملی ساختمان).

وزن آهن آلات مصرفی در سازه های بتنی و فولادی:

*وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی بدون وزن میلگرد سقف:
– با قاب خمشی + دیوار برشی :60 تا 35 کیلوگرم برمترمربع.
– با قاب خمشی متوسط : 55 تا 40 کیلوگرم برمترمربع.
– با قاب خمشی ویژه : 70 تا 45 کیلوگرم برمترمربع.

وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فلزی بدون وزن آرماتور سقف :

– با مهاربندی هم مرکز : 70 تا45 کیلوگرم بر مترمربع.
– با مهاربندی غیر هم مرکز : 75 تا 50 کیلوگرم بر مترمربع.
– با قاب خمشی متوسط و معمولی : 105 تا 65 کیلوگرم بر مترمربع.
– با قاب خمشی ویژه : 115 تا 70 کیلوگرم بر مترمربع.
در سازه های سیستم دوگانه نمیتوان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولا این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه و یا با کاربری خاص انتخاب میشوند لیکن به طور تقریبی حدود 120 تا 70 کیلوگرم بر مترمربع برآورد می گردد.

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

وزن آرماتور سقف:

– سقف کامپوزیت : 12-8 کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف تیرچه بلوک : 7-5 کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف دال بتنی : 16-10 کیلوگرم بر مترمربع.
– سقف عرشه فولادی : 6-2 کیلوگرم بر مترمربع.
در مورد وزن میلگرد در سقف های عرشه فولادی می توان گفت علی رغم اینکه استفاده از میلگردهای آتشپاد جهت افزایش مقاومت سقف در مقابل حریق اکنون یک الزام محسوب می شود . لیکن در برخی پروژه ها همچنان در نقشه های سازه لحاظ نمی گردد . لذا حدود وزن میلگرد در این سقف را با احتساب میلگرد آتشپاد در حدود 6-3 کیلوگرم بر مترمربع محاسبه می گردد.

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

محاسبات سرانگشتی در اسکلت های فولادی :

– وزن آهن آلات مصرفی درسازه های با اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف : 70تا 45 کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی غیر هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف : 75 تا 50 کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط و معمولی بدون وزن آرماتور سقف : 105 تا 65 کیلوگرم بر مترمربع.
– وزن آهن آلات مصرفی در سازه های فولادی با قاب خمشی ویژه ومعمولی بدون وزن آرماتور سقف : 115 تا70 کیلوگرم بر مترمربع.
– در سازه های دوگانه نمیتوان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معمولا این سیستم ها برای ساختمان های بلند مرتبه و یا با کاربری خاص انتخاب می شود. ولی بطور تقریبی ضریبی حدود 120 تا 70 کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

مقدار نخاله تخریب ساختمانی :

بطور سرانگشتی به ازای هر مترمربع زیربنای سازه 1تا8/0 مترمکعب نخاله خواهیم داشت.
به عنوان مثال در یک سازه تخریب شده با زیر بنای 1000 مترمربع حدود 800 تا 1000 متر مکعب نخاله خواهیم داشت . تعداد کامیون ها نیز قابل محاسبه است . ظرفیت هر کامیون با احتساب محدودیت های راهنمایی و رانندگی حداکثر 10 مترمکعب می باشد بنابراین به 80 تا 100 کامیون جهت حمل نخاله ها نیاز داریم.
حال با در نظر داشتن هزینه حمل و تخلیه بار هر کامیون (حدود500 تا 300 هزارتومان بسته به مسافت) و همچنین هزینه اجرای روزانه بیل مکانیکی (روزانه 3-5 میلیون تومان ) می توان تخمین اولیه از هزینه برای تحویل کار به پیمانکار را داشت.

محاسبات سرانگشتی گچکاری :

– با هر کیسه 40 کیلوگرمی مخصوص گچ وخاک میتوان 60/2 تا 80/2 مترمربع از دیوار را گچ و خاک کرد با احتساب پرت های احتمالی این عدد را 3 در نظر می گیریم .
– با هر کیسه 40 کیلوگرمی گچ مخصوص سفیدکاری می توان حدود 10 تا 12 مترمربع را سفید کرد.
7- محاسبه شیب رمپ:
رمپ شیب درصد=(ارتفاع ÷رمپ طول)*100

محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه در سقف های عرشه فولادی

محاسبه سرانگشتی تعداد یونولیت مورد نیاز سقف تیرچه بلوک:

هر متر مربع از سقف تیرچه بلوک به 68/0 یونولیت با این ابعاد نیاز دارد:
یونولیت بلوک ابعاد=200*50
مثال : تعداد بلوک یونولیت مورد نیاز در سقف تیرچه بلوک به مساحت 400 مترمربع برابرست با :

400*0.68=136 عدد

محاسبه و جدول درز انقطاع برای ساختمان های تا 8 طبقه:

محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

برای تامین درز اقطاع در ساختمان هایی با 8 طبقه و کمتر فاصله هر ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر با005/0 ارتفاع آن ساختمان باشد.

محاسبه و جدول درز انقطاع برای ساختمان های تا 8 طبقه
مجموع دوطرف درز انفطاع از یک طرف ارتفاع طبقات تعداد طبقات
20/3 60/1 320 1
40/6 20/3 640 2
60/9 80/4 960 3
80/12 40/5 1280 4
16 8 1600 5
20/19 60/9 1920 6
40/22 20/11 2240 7
60/25 80/12 2560 8

محاسبه حجم بتن سقف تیرچه بلوک :

حجم بتن مصرفی در سقف تیرچه بلوک بااحتساب پنج سانتیمتر بتن رویه و بتن تیر ها حدود 18/0 مترمکعب در هر متر مربع از سقف می باشد .
مثال: حجم بتن لازم جهت بتن ریزی سقف تیرچه بلوک به مساحت 400 مترمربع چقدر می باشد ؟
400*0.18=72 m3

ضوابط اجرای وال پست :

– اگر طول دیوار 6 متر بیشتر باشد، اجرای وال پست اجباری است . البته در بعضی از دستورالعمل ها این اندازه 5 متر عنوان شده است .اگر طول دیوار تا 40 برابر از ضخامت دیوار بیشتر باشد، اجرای وال پست ضروری است .
– در مورد اجرای وال پست افقی نیز گفته شده است که اگر دیوار بیش از 5/3 متر ارتفاع داشته باشد این نوع وال پست قابلیت اجرا دارد . در برخی از دستورالعمل ها نیز محدودیت 30 برابر ضخامت دیوار را در نظر گرفته شده است .

محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

محاسبه سرانگشتی مصالح مصرفی در نازک کاری و سفتکاری:

– به ازای هر مترمربع کاشی کاری 20 کیلو سیمان و 60کیلو ماسه مصرف می شود.
– به ازای هر متر مربع کفسازی حدود 12 کیلو سیمان و 70 کیلو ماسه لازم است .
– هرکیسه 40 کیلویی گچ برای 3 مترمربع اندود گچ و خاک کافی است.
– با هر کیسه گچ سفیدکاری میتوان بطور تقریبی 12 مترمربع از دیوار را گچ کرد.

طول وصله (اورلپ) میلگردها :

محاسبات سرانگشتی در طراحی تیرهای بتنی :

– به ازای هر متر طول تیر 25/6 سانتیمتر عمق در نظر می گیریم.
– لنگر ماکزیمم را محاسبه می کنیم.
– As را محاسبه می کنیم :
AS=30*(M÷D)
در این رابطه لنگر بر حسب تن – متر و ارتفاع موثر بر حسب سانتیمتر است . پس واحد As برابر یا سانتیمتر مربع می باشد.

مثال : تیری با دهانه 6 متر با فرض لنگر ماکزیمم 15 تن متر را طراحی نمایید :
H = 6 * 6.25 = 37.5 cm = 38 cm
D = 38 – 5 = 33 cm
AS = 30*(15/33) = 14 cm2

محاسبه وزن میلگرد:

(π.D^2/4) * 7850 یا D^2 /162
که در آن D قطر میلگرد می باشد .
برای مثال وزن میلگرد10 برابر است با
((10*10@))÷162=0.617

محاسبه سرانگشتی مقدار سیمان و ماسه مصرفی در دیوارچینی:

1- حجم دیوار را حساب می کنیم .
2- نوع ملات را انتخاب می کنیم .
3- % 30حجم دیوار ملات می باشد.
4- مقدار پرت سیمان را %6 در نظر می گیریم.
مثال : دیوار به طول 25 متر و ارتفاع 3 متر و ضخامت 20 سانتیمتر چه مقدار سیمان و ماسه لازم دارد؟
دیوار حجم=20*3*0.2=12 m^3
با فرض نوع ملات 1:5 مقدار سیمان در هر متر مکعب ملات 225 کیلوگرم است .
ملات مقدار=0.3*12=3.60
سیمان مقدار=3.60*225*1.06=860 kg
ماسه مقدار=0.6*12=7.20 ton

محاسبه سرانگشتی هزینه گچکاری:

بطور سرانگستی به ازای هر متر زیربنای طبقات مسکونی با معماری معمولی حدود 5/2 تا 3 متر گچگاری برای دیوار ها و سقف ها انجام می شود.برای دیوار های صاف و شاقولی 50/2 برابر و برای دیوارهای ناصاف و ناشاقول معمولا به عدد 3 خواهیم رسید.
به ازای هر80/0 متر زیر بنای کل سازه 1 کیسه گچ و خاک آماده 30 کیلویی (کیسه گچ 40 کیلویی دیگر تولید نمی شود) استفاده می شود .حال با دراختیارداشتن زیربنای سازه مقدار سطح گچکاری بدون ابزار و نور مخفی محاسبه می شود. البته باید دقت کرد که سقف پارکینگ نیز به محاسبات سطح گچ اضافه گردد.
مثال : هزینه گچکاری یک ساختمان 4 طبقه به متراژ 150 متر مسکونی برابر است با.
گچکاری سطح کل=(4*150)*2.5=1500m2
به ازای هر 4 متر زیربنا 1 کیسه سفیدکاری لازم است.
آماده خاک و گچ تعداد=600/0.8=750
کاری سفید گچ تعداد=600/4=150
قیمت خرید هر دونوع را 11000 تومان در نظر می گیریم.
750*11000=8250000
150*11000=1650000
گچ خرید مجموع=10000000 تومان
دستمزد اجرای هر متر مربع سطح سازه را 50000 تومان در نظر میگیریم:
1500*50000=75000000
بنابراین هزینه کل برابر است با :
10000000+7500000
هزینه اجرای نور مخفی و ابزار نیز یک ضریب 25/1 به کل قیمت محاسبه شده وارد می شود .
یعنی برای این مثال :
مخفی نور اجرای هزینه=85000000*1.25=100250000
مقدار گچ مصرفی نیز در قیمت ابزار سقف در نظر گرفته شده است.

محاسبات سرانگشتی سقف تیرچه بلوک :

– مقدار طول تیرچه: حدود 70/1 تا30/1 برابر سقف در سازه بتنی.
– میزان میلگرد مصرفی : حدود 10 تا 7 کیلوگرم به ازای هر متر طول تیرچه.
– مقدار سیمان : به ازای هر مترمربع سقف تیرچه بلوک به ضخامت 30 سانتیمتر حدود یک کیسه 50 کیلویی سیمان مصرف می شود.

محاسبات سرانگشتی مصالح :

محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی
محاسبات سر انگشتی در سازه سقف عرشه فولادی

– برای هر متر مکعب بتن 2/2 تن شن وماسه مصرف می شود.
– برای هر مترمکعب ملات دیوارچینی مقدار 8/1 تن ماسه مصرف می شود .
-هر کیسه 50 کیلویی ماسه بادی برای 40 مترمربع نمای آجر 3 سانتی کافی است.
– برای هر مترمکعب اندود افقی یا قائم 85/1 تن ماسه مصرف می شود .
– برای هر مترمکعب ملات فرش کف 67/1 تن (سنگ و سرامیک) ماسه مصرف می شود.

محاسبات سرانگشتی در معادل سازی میلگرد ها :

فرمول معادل سازی میلگرد ها به شرح ذیل است :
n*πD2/4
N: تعداد میلگرد ها .
D: قطر میلگرد ها.
برای مثال می خواهیم به جای 8 عدد میلگرد 16 از میلگرد نمره 22 استفاده کنیم :
1). ابتدا سطح مقطع میلگرد ها را محاسبه می کتیم .
16 میلگرد مقطع سطح=1.57
22 میلگرد مقطع سطح=2.98
2). حالا سطح مقطع کل میلگرد های موجود را حساب می کنیم:
8*1.57=12.56
3). مقدار بدست آمده را بر سطح مقطع میلگرد مورد نظر (میلگرد22) تقسیم می کنیم تا تعداد آن بدست آید .
(12.56)/(2.98)=4.21
بنابراین ما جهت معادل سازی به 4 عدد میلگرد نمره 22 نیاز داریم.

محاسبه سر انگشتی وزن ساختمان :

1). محاسبه تقریبی وزن ساختمان بتنی با قاب خمشی بر حسب تن:
1.2*طبقات تعداد*طبقه یک بنای زیر مساحت
مثال: وزن ساختمان 15 طبقه با زیر بنای 13000 مترمربع برابراست با :
13000*15*1.20=156000 تن
2).محاسبه تقریبی وزن ساختمان فلزی :
0.9*طبقات تعداد*طبقه یک بنای زیر مساحت
مثال :وزن ساختمان 10 طبقه با زیربنای 13000مترمربع برابراست با :
13000*10*0.90=117000 تن

 

 

 


مطالب مرتبط

دیدگاه (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما