منتشر شده:
06 آبان 1400
دسته بندی:
سفت کاری و نازک کاری
مشتری:
شخصی
دیوار چینی

پروژه سایه 1 (دیوار چینی)

نام پروژه: سایه 1 – دیوار چینی

محل پروژه: جردن – خیابان سلطانی (سایه)

سال انجام پروژه: 1400

کارفرما: شخصی

پروژه  سایه 1 این دیوار مانند سقفش ابدی است.

اجرای بسیار دقیق و بی نقص تحت ضوابط آیین نامه ای و اجرایی توجه بسیار زیاد در آرایش بندها، کنترل مداوم شاقولی دیوارها هم در طول و هم در ارتفاع، دوغاب ریزی جهت افزایش یکپارچگی و استحکام دیوارها، حتی رواداری های مجاز آیین نامه ها هم برای این دیوار ابدی ممنوع است.