منتشر شده:
13 تیر 1396
دسته بندی:
سقف کامپوزیت
مشتری:
شرکت سرمایه  گذاری مسکن پردیس

پروژه ۲۵۰۰ واحدی آسمان

نام پروژه: ۲۵۰۰ واحدی آسمان
محل پروژه: گرمدره
سال انجام پروژه: 1395
کارفرما: شرکت سرمایه  گذاری مسکن پردیس

پروژه ۲۵۰۰ واحدی آسمان….

‌اجرای سقفهای کامپوزیت با متراژ ۲۳۰۰۰ متر مربع و دیوارهای برشی با متراژ ۱۱۰۰۰متر مربع