مقالات

دستور العمل اجرائی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستور العمل اجرائی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

معاونت روابط کار

اداره کل بازرسی کار

دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

تيرماه ۱۳۹۷

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری در اجراي تبصره ماده ۲ آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مورخ ۸۸/۱۲/۰۳ شوراب عالی حفاظت فنی که در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۹ به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده، تهيه شده است.

۱). تعاريف

۱-۱). متقاضي:

شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي تائيديه صلاحيت حرفه اي از مراجع قانوني مورد تائيد وزارت تعاون، كار و رفاهاجتماعي مي باشد.

۱-۲). تشخيص صلاحيت ايمني:

فرآيندي است كه در آن صلاحيت ايمني متقاضي با توجه به شاخصهاي مندرج در آيين نامه ايمني امور پيمانكاري و اين دستورالعمل توسط كميته هاي ذي ربط احراز مي گردد.

۱-۳).كميته بدوي تشخيص صلاحيت استاني:

كميته اي است كه وظيفه تشخيص و تأييد صلاحيت ايمني اشخاص متقاضي اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري را در چارچوب آ یین نامه ايمني امور پيمانكاري و اين دستورالعمل در سطح استان دارد(محل تشكيل جلسات اين كميته دراداره كل استان مي باشد).

۱-۴). كميته تجديد نظر استاني:

كميته اي است كه به منظور بررسي و تجديد نظر در تصميمات متخذه “كميته بدوي استاني تشخيص صلاحيت” در محل اداره كل استان تشكيل مي شود.

۱-۵).كميته نظارت و بررسي:

كميته اي است كه به منظور نظارت عالي بر حسن اجراي اين دستورالعمل و عملكرد كميته هاي استاني و مبادي ذيربط و اتخاذتصميمات لازم حسب تشخيص در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي(اداره كل بازرسي كار)تشكيل مي شود.

۱-۶). گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري:

مدركي است كه بر اساس مقررات آيين نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعلام صلاحيت ايمني متقاضي از سوي كميته استاني تشخيص صلاحيت استاني يا كميته تجديد نظر استاني براي پيمانكار واجد شرايط از طريق سامانه صادر مي گردد.

۱-۷). معرفي نامه گواهي موقت:

در صورتي كه متقاضي فاقد پيمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهينامه باشد، صرفاً به منظور شركت متقاضي درمناقصات، معرفي نامه اي با مدت اعتبار دو ماه از سوي اداره كل استا ن براي دستگاه برگزار كننده مناقصه برابردستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار از طريق سامانه صادر مي گردد.

۱-۸). سامانه اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاران سراسر كشور:

سامانه اي كه كليه فرآيندهاي اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري (ثبت نام متقاضي تا صدور گواهينامه) صرفا از طريق آن انجام مي گيرد . نشاني سامانه مذكور https://svcc.mcls.gov.ir و مالكيت معنوي و پايگاه اطلاعاتي آن (سرور)متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اداره كل بازرسي كارمي باشد.

۱-۹).اداره كل استان:

منظور اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل ثبت شركت(اقامتگاه قانوني)و يا محل سكونت متقاضي حقيقي مي باشد.

۲). ساختار و وظايف:

۲-۱). كميته بدوي تشخيص صلاحيت استاني متشكل از افراد زير مي باشند:

الف). مدير روابط كار استان به عنوان رئيس كميته.

ب).بازرس كار منتخب اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان دبير كميته.

ج).رئيس گروه تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشي مورد تائيد مركز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فني و بهداشت كار ستاد.

د). نماينده كانون عالي كارفرمايي در استان.

ه). نماينده تشكل هاي عالي كارگري در استان.

تبصره ۱: در صورتي كه استان فاقد نمايندگان مورد اشاره در بندهاي ( د ، ه)باشد ، اعضاي مذكو ر توسط كانون عالی كارفرمايي/تشكل عالي كارگري مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از مكاتبه بايد معرفي و در صورت عدم معرفي د ر مدت مذكور، افراد ياد شده توسط مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان انتخاب مي گردند.

تبصره ۲: جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره ۳: در صورت تساوي آراء(موافق و مخالف) جلسه بعدي با حضور همه اعضاء تشكيل خواهد شد.

تبصره ۴: احكام اعضاي تشكلات توسط مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان براي مدت دو سال صادر مي گردد.

تبصره ۵: رأي كميته تشخيص صلاحيت، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاري(منطبق قوانين موضوعي) از تاريخ ابلاغ رسمي،قابل تجديد نظر است.

۲-۲). كميته تجديد نظر استاني متشكل از افراد زير است:

الف). مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان رياست كميته.

ب).رئيس بازرسي كار استان به عنوان دبير كميته.

ج). بازرس كار منتخب(مسلط به امور مرتبط)با معرفي رئيس اداره بازرسي كار و تائيد مدير كل استان.

د).نماينده كانون عالي كارفرمايي در استان(به انتخاب كانون عالي كارفرمايي).

ه ). نماينده تشكل هاي عالي كارگري در استان(به انتخاب تشكل عالي كارگري).

تبصره ۱: جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره ۲: در صورت تساوي آراء(موافق و مخالف)جلسه بعدي با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد.

تبصره ۳:آراء كميته تجديد نظر پس از صدور، قطعي و لازم الاجرا است و ظرف مدت ۱۰ روز كاري به متقاضي ابلاغ مي گردد.

تبصره ۴: احكام اعضاء توسط مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان براي مدت دو سال صادر مي گردد.

۲-۳).وظايف اداره بازرسي كار استان در اجراي اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف). انجام نظارت و بازرسي از پروژه هاي فعال پيمانكاران از جنبه رعايت آيين نامه ها و دستورالعم لهاي حفاظت فني وبهداشت كار.

ب). نظارت و رسيدگي به شكايات و گزارشات واصله.

تبصره: تشكيل پرونده برابر دستورالعمل هاي ابلاغي قابل واگذاري به مبادي تعيين شده بر اساس ضوابط و مقررات

جاري كشور مي باشد. مبادي تعيين شده موظفند، برابر دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار موارد لازم را اجرايي نمايند و اداره كل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هر گونه تخلف از سوي مبادي تعيين شده برخورد قانوني برابر دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار بعمل آورد.

ج). شناسايي پيمانكاران فاقد گواهينامه صلاحيت ايمني و ارجاع پرونده هاي آن ها به مراجع قضايي و پيگيري آن به منظورجلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق مقررات.

۲-۴). كميته نظارت و بررسي از افراد زير تشكيل مي گردد:

الف).مدير كل بازرسي كار و دبير شوراي عالي حفاظت فني(رئيس كميته).

ب).رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار

ج).رئيس اداره برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد اداره كل بازرسي كار(دبير كميته).

د). بازرس كار منتخب(مسلط به امور مرتبط) اداره كل بازرسي كار.

ه).كارشناس حقوقي اداره كل بازرسي كار.

و). نماينده كانون عالي كارفرمايي.

ز). نماينده تشكل عالي كارگري.

تبصره ۱:در صورت لزوم براي رسيدگي برخي موضوعات نماينده مطلع اداره كل استان حضور خواهد يافت.

تبصره ۲: جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

تبصره۳: احكام اعضاء توسط رئيس شوراي عالي حفاظت فني براي مدت دو سال صادر مي گردد.

۲-۵).گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري شامل مشخصات زير مي باشد:

الف).ام شخص حقيقي/ حقوقي

ب). كد ملي شخص حقيقي

ج).شماره و تاريخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی).

د).كد كارگاه بيمه شده (دفتر مرکزی)ويژه اشخاص حقوقي

ه). نشاني و كد پستي

و). تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار

ز).زمينه فعاليت پيمانكار با ذكر مرجع ذي صلاح طبق موارد مندرج در برگه صلاحيت پيمانكاري و يا كارت پيمانكار شخص حقيقي.

ح).مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

ط).درج شرايط تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه، زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمديد گواهينامه و بند ۱-۵ و۲-۵ و۳-۵ دستورالعمل در پشت گواهينامه.

تبصره ۱: اين گواهينامه با امضاي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به مدت ۲ سال از تاريخ صدور، معتبر خواهدبود.

تبصره ۲:انجام كار دراستا نهاي غير از استان صادر كننده گواهينامه مذكور منوط به اطلاع كتبي به اداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت و استفاده از كارگران آموزش ديده در زمينه ايمني مي باشد.

۲-۶). شاخص هاي صدور معرفي نامه به شرح زير است :

–۶-۲-۱). صرفاً براي آن دسته از پيمانكاران فاقد پيمان فعال، معرفي نامه صادر مي گردد.

۲-۶-۲). معرفي نامه پس از ثبت اطلاعات متقاضي در سامانه مربوطه و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغي صرفا جهت شركت در مناقصه، ظرف مدت ۳ روز كاري از طريق سامانه توسط اداره كل استان به صورت ممهور شده صادر مي گردد.

۲-۶-۳ ). معرفي نامه با امضاي رئيس بازرسي كار، به مدت ۲ ماه از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.

۲-۶-۴). معرفي نامه صرفاً براي شركت در مناقصات به دستگاه مناقصه گذار ارائه مي گردد.

۲-۶-۵). متقاضي مكلف است نتيجه مناقصه را در سامانه ثبت نمايد.

۲-۶-۶). متقاضي معرفي نامه پس از برنده شدن در مناقصات، مكلف است نسبت به اخذ گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري اقدام نمايد.

۳).مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري:

الف) تصوير گواهي تائيد صلاحيت حرفه اي پيمانكاري از مراجع ذي صلاح

تبصره ۱: متقاضيان موظفند براي انجام كار، گواهينامه صلاحيت حرفه اي پيمانكاري از مراجع قانوني مورد تائيد وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار)اخذ نمايند؛ در شرايطي كه متقاضيان حقيقي فاقد مرجع ذي صلاح براي تائيد صلاحيت انجام كار باشند، موظفند از انجمن هاي صنفي يا مجامع صنفي تخصصي گواهي فعاليت را ارائه نمايند و در صورتي كه انجمن هاي صنفي يا مجامع صنفي تخصصي نيز وجود نداشت؛ موظفند مدرك معتبري دال بر داشتن توان علمي، فني، تجربي، مهارتي و اجرايي نوع فعاليت ارائه نمايند.

ب).سوابق كاري پيمانكار

تبصره ۲: دارا بودن پيمان و قرارداد فعال از شروط لازم براي بررسي صدور گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكار ي

مي باشد. بر همين اساس متقاضيان موظفند ضمن معرفي نشاني مكان پروژه، اطلاعات مورد نياز آن از قبيل موضوع فعاليت و مدت قرارداد و نيز تعداد كارگران و حوادث رخ داده در چهار سال اخير را در سامانه مربوطه درج نمايند.

تبصره ۳: كميته تشخيص صلاحيت استاني موظف است، استعلامات لازم بر اي بررسي وجود قراردادهاي فعال ر ا برابر دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار اخذ نمايند.

ج).تصوير گواهي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آي ين نامه ي آموزش ايمني

كارفرمايان، كارگران و كارآموزان و شيوه نامه جامع آموزش ايمني پيمانكاران در كليه پيمان هاي فعا ل تبصره ۴: آموزش

ايمني كارفرمايان، حداقل براي يكي از اعضاي هئيت مديره ترجيحاً با اولويت مديرعامل الزامي مي باشد.

تبصره ۵: براي صدور معرفي نامه، شركت در دوره آموزش ايمني كارفرمايي الزامي است.

د). فهرست تجهيزات و لوازم ايمني متناسب با نوع كاردر صورت وجود طبق قرارداد/ پيمان

ه).تصوير شناسنامه و كارت ملی (برای مدير عامل شخص حقوقي و كارفرماي شخص حقيقي).

و).رونوشت جدول شماره ۲۰ اظهارنامه مالياتي سال قبل از سازمان امور مالياتي كشور(جدول درآمد ناخالص پيمانكاري)

ز ).معرفي مسئول ايمني براي پيمانكاران فعال بر اساس آيين نامه بكارگيري مسئولين ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت فني و نيز دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل بازرسي كار.

ح). ارائه تعهد كتبي مبني بر تهيه مستندات لازم در خصوص مديريت ريسك ايمني (شناسايي خطر ، ارزيابي ريسك و

اقدامات كنترلي) از پروژه هاي فعال بر اساس دستورالعمل ابلاغي اداره كل بازرسي كار.

ط). آگهي تاسيس شركت، اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات شرکت(برای اشخاص حقوقي).

ي). نشاني پستي معتبر دفتر مركزي پيمانكار با ارائه سند ملكي و يا اجاره نامه معتبر با كد رهگيري.

تبصره ۶: در صورتي كه اشخاص حقيقي فاقد دفتر كار باشند، الزاماً بايد نشاني محل سكونت خود را ارائه نمايند.

ك).ليست بيمه كارگران شاغل در پروژه فعال.

۴). فرآيند اجرايي تائيد صلاحيت ايمني

مراحل ذيل به منظور اجراي فرآيند بررسي تاييد صلاحيت ايمني متقاضي ضروري است:

۴-۱). تهيه مدارك مورد نياز(مطابق بند ۲ دستورالعمل)جهت صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري توسط متقاضي.

۴-۲).ارائه گواهي هاي آموزشي وفق شيوه نامه هاي جامع آموزش ايمني پيمانكاران و مسئولين ايمني از طريق مجريان

آموزشي ذي صلاح و بارگذاري آن در سامانه توسط متقاضي.

تبصره ۱:متقاضيان موظفند؛ هنگام ثبت نام نشاني دفتر مركزي(محل استان ثبت شركت)را در سامانه مربوطه وارد نمايند ودر صورتي كه متقاضيان داراي شعبات مختلف در شهرهاي سراسر كشور مي باشند؛ صرفاً نشاني دفتر مركزي (محل استان ثبت شركت )را ثبت نمايند.

تبصره ۲: براي آن دسته از متقاضياني كه خارج از محل ثبت شركت پيمان دارند، براي آموزش ايمني دوره كارگري، مجريان آموزشي ذي صلاح(محل استان ثبت شركت)مي توانند با هماهنگي مجريان آموزشي ذي صلاح ساير استان ها (محل استان) فعاليت نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام نمايند.

تبصره ۳: متقاضياني كه مراحل آموزشي را طي ننموده اند (عدم وجود گواهينامه آموزشي كارگران، كارفرمايان و

مسئولين ايمني و تاييدهاي آموزشي مربوطه) پرونده آنها قابل طرح در كميت ههاي مربوطه اين دستورالعمل نمي باشد درصورت تعداد بالاي كارگران در پيما نهاي فعال، تعيين اولويت آموزش هاي ايمني كارگري با توجه به ريسك خطر بر عهده ادارات استاني با هماهنگي مركز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فني و بهداشت كار مي باشد.

۴-۳).ثبت، تكميل و نيز ارسال اطلاعات كامل براي درخواست صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني از طرف پيمانكار و يانماينده قانوني وي از طريق سامانه.

۴-۴). ارائه مدارك لازم برابر اصل به اداره كل استان مربوطه توسط مبادي تعيين شده ظرف مدت حداكثر ۴۸ ساعت

كاري.

تبصره ۴: مبادي تعيين شده در صورت كامل نبودن مدارك و شرايط متقاضيان، موظفند نسبت به اعلام نقايص اقدام و متقاضي موظف است در اسرع وقت جهت رفع نقايص اقدام نمايد (در صورت كامل بودن مدارك، پرونده الكترونيكي به اداره كل استان مربوطه ارسال خواهد شد).

۴-۵). بررسي پروندهاي ارسالي و ارجاع آن به بازرس كار شهرستان هاي كشور بر اساس موقعيت مكاني پيمان هاي فعال از طريق سامانه مربوطه توسط اداره كل كار استان حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت كاري.

۴-۶). بازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار و ارائه گزارش به كميته استاني تشخيص صلاحيت توسط بازرس كار(محل فعاليت) از طريق سامانه مربوطه ظرف مدت حداكثر ۱۵ روزكاري در صورت وجود پيمان يا قرارداد.

تبصره ۵: كليه متقاضيان در صورت وجود پيمان، موظفند كليه اطلاعات مرتبط مورد نياز پيمان هاي فعال را در سامانه مربوطه ثبت نمايند.

تبصره۶: در صورت مشاهده مغايرت موارد ايمني توسط بازرس كار در پروژه هاي اعلامي متقاضي، نامبرده موظف است درقالب گزارش و ابلاغيه موارد نقص را اعلام و متقاضي در اسرع وقت رفع نقص نمايد و در صورت عدم مشاهده مغايرت موارد ايمني با ارسال گزارش و درج آن در سامانه به كميته تشخيص صلاحيت استاني ارسال نمايند.

۴-۷). بررسي پرونده در كميته تشخيص صلاحيت ظرف مدت حداكثر ۷۲ ساعت كاري.

تبصره ۷: جلسات كميته تشخيص هر هفته يك بار به صورت منظم برگزار مي گردد.

تبصره ۸:در صورتي كه بررسي پرونده متقاضي در كميته تشخيص صلاحيت استاني با مخالفت اكثريت آرا مواجه گرديد؛

پرونده با ذكر دلايل به متقاضي عودت داده م يشود و در صورت اعتراض، متقاضي مهلت دارد حداكثر ظرف مدت ۱۵ روزكاري اعتراض خود را به كميته تجديد نظر استاني از طريق سامانه ارسال نمايد.

تبصره ۹: پس از رفع نقص و اعلام آن توسط متقاضي، لازم است گزارش بازرس كار به كميته استاني تجديد نظر جهت بررسي ارسال گردد.

۸-۴). صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري بنا به تشخيص كميته استاني از طريق سامانه توسط اداره كل استان ظرف مدت حداكثر ۴۸ ساعت كاري

۵- موارد تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

۵-۱). تمديد

متقاضي داراي گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، مكلف است ۲ ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمديد آن برابر دستورالعمل هاي صادره اداره كل بازرسي كار اقدام نمايد.

۵-۲).تعليق:

درموارد زير گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته استاني تشخيص صلاحيت و تجديد نظر، به شرح ذيل از۱الي ۶ ماه تعليق مي گردد و پيمانكار حق هيچ گونه انعقاد قرارداد جديد تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد:

الف) عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و ساير موارد مربوطه پس از يك بار اخطار كتبي به مدت ۱ ماه .

ب). عدم حضور مسئول ايمني تائيد صلاحيت شده در پروژه، عدم اجراي مديريت ريسك ايمني در پروژه ها، بكارگيري

كارگران فاقد گواهي آموزش ايمني و عدم وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگا ههاي ۲۵ نفر به بالا و عدم

رعايت آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت ۲ ماه .

ج).عدم ارائه تصوير قرارداد/ پيمان جديد/ تمديد پيمان، ارائه گواهينامه يا معرفي نامه مخدوش و غير معتبر از زمان كشف تخلف به تشخيص كميته استاني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت يك الي ۳ ماه.

د).بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو يا نقص عضو در اثر عدم رعايت آيي ننامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني بنا به گزارش بازرس كار مبني بر قصور كارفرما به مدت ۱ الي ۶ ماه.

۵-۳)– ابطال

گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني در صورت تكرار موارد مندرج در بخش تعليق حسب مورد با نظر كميته بدوي تشخيص

صلاحيت استاني اين دستورالعمل ۶ ماه الي ۲ سال جهت ابطال به كميته استاني (تجديد نظر) ارايه مي گردد و پس از صدور رأي ابطال، پيمانكار فاقد تائيد صلاحيت ايمني تلقي مي گردد.

تبصره ۱:اداره كل استان موظف است، ظرف مدت دو هفته نسبت به ابلاغ رأي كميته تجديد نظر استان به كارفرما مقاطعه دهنده) و پيمانكار (مقاطعه كاراقدام نمايد.

تبصره ۲:متقاضي مي تواند در صورت اعتراض به رأي كميته تجديد نظر استاني مبني بر ابطال گواهينامه تائيد صلاحيت

ايمني پيمانكاري نسبت به ارائه درخواست تجديد نظر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ رأي به كميته نظارت و بررسي اقدام نمايد.

تبصره ۳:در صورت تكرار موارد تعليق و ابطال، نظر كميته نظارت و بررسي در خصوص اعتبار گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري نافذ خواهد بود.

۶).مقررات عمومي

۶-۱). پيمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد پيمان جديد يا تمديد پيمان و يا تغيير در شرايط پيمان، قبل از شروع به كار، ضمن ثبت آن در سامانه يك نسخه از تصوير مفاد پيمان را به اداره كل استان تحويل نمايد.

۶-۲). پيمانكار مكلف است حداكثر ۲ ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، نسبت به تحويل

مدارك مورد نياز جهت تمديد برابر دستورالعمل هاي صادره از اداره كل بازرسي كار اقدام نمايد.

۶-۳). مسئوليت كارفرما و پيمانكار در خصوص انجام امور ايمني و هزين ههاي مربوط به آن بايد در مفاد قرارداد/پیمان بارعایت مواد ۵ و۶ و ۷ آئين نامه ايمني امور پيمانكاري به صراحت ذكرگردد.

۶-۴).در صورت مشاهده هرگونه تخلف و يا عدم همراهي از سوي مبادي تعيين شده برابر دستورالعم لهاي صادره اداره كل بازرسي اقدامات قانوني توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوطه صورت گيرد.

این دستور العمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمائم مربوطه در جلسه مورخ۲۶/۰۴/۹۷ شورای عالی حفاظت فنی تدوین ودر تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

این دستورالعمل جايگزين دستورالعمل اجرايي آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی حفاظت فنی می گردد.

انوشيروان محسني بند پي

سرپرست وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي

____________________________________________________________________________________________

دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

معرفی نامه

دستگاه برگزارکننده مناقصه

با سلام و احترام

در اجرای تبصره ماده ۲ آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری ، مصوب ۳/۱۲/۱۳۸۸ شورای عالی حفاظت فنی، صلاحیت

شركت……………….. به مديريت………………………….. در كميته تشخيص صلاحيت ايمني استان مورد بررسي قرار گرفت. نظر به اينكه مطابق اظهارات و مدارك ارايه شده توسط متقاضي، شركت در حال حاضر فاقد قرارداد پيمانكاري در مرحله اجرا مي باشد و بدين ترتيب امكان بازرسي و ارزيابي نحوه فعاليت فراهم نبوده است؛ با عنايت به مستندات موجود در پرونده، صلاحيت ايمني پيمانكار به مدت دو ماه صرفاً براي شركت در مناقصه مورد موافقت قرار ميگيرد.

پيمانكار مكلف است در صورت عقد هر گونه قرارداد پيمانكاري، مراتب را به اين اداره كل اطلاع دهد و مراحل تكميلي براي اخذ گواهينامه اصلي را پس از برنده شدن در مناقصه، پيگيري و اقدام نمايد.

دستگاههاي برگزار كننده مناقصات ، مكلفند جهت احراز اصالت معرفينامه، به سامانه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني  مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمايند.

نام و نام خانوادگي

رئيس بازرسي كار

____________________________________________________________________________________________

دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاري

در اجرای تبصره ۲ آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری ، مصوب ۰۳/۱۲/ ۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی ، به شخص حقیقی /حقوقی……………………………………………….با مشخصات زیر :

۱-نام مدير عامل/ فرد حقيقي

۲- كد ملي فرد حقيقي(درصورت حقيقي بودن)

۳- كد كارگاه دفتر مركزي ويژه اشخاص حقوقي:

۴-نشاني و كدپستي

۵- تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي

۶-شماره و تاريخ ثبت و شناسه شركت (حقوقي)

با موضوع فعاليت در زمينه زير:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

در كميته تشخيص صلاحيت ايمني استان مورد تائيد قرار گرفت.

اين گواهينامه به مدت ۲ سال از تاريخ صدور اعتبار دارد.

دستگاههاي برگزار كننده مناقصات ، مكلفند جهت احراز اصالت معرفينامه، به سامانه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني مراجعه و استعلام لازم را اخذ نمايند .

نام و نام خانوادگي

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

____________________________________________________________________________________________

دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

موارد مندرج در پشت گواهينامه

شرايط تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

– موارد تمديد، تعليق و ابطال گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

– تمديد

متقاضي داراي گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، مكلف است ۲ ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه خود، نسبت به تمديد آن برابر دستورالعملهاي صادره اداره كل بازرسي كار اقدام نمايد.

– تعليق

در موارد زير گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته استاني (تشخيص صلاحيت و تجديد نظر)، به شرح ذيل از يك الي ۶ ماه تعليق ميگردد و پيمانكار حق هيچ گونه انعقاد قرارداد جديد تا اتمام مهلت تعيين شده را ندارد:

الف). عدم ارسال اطلاعات لازم مانند گزارش حوادث و ساير موارد مربوطه پس از يك بار اخطار كتبي به مدت ۱ ماه

ب).عدم حضور مسئول ايمني تائيد صلاحيت شده در پروژه، عدم اجراي مديريت ريسك ايمني در پروژهها، بكارگيري

كارگران فاقد گواهي آموزش ايمني و عدم وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاههاي ۲۵ نفر به بالا و عدم

رعايت آييننامههاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت ۲ ماه .

ج>عدم ارائه تصوير قرارداد/ پيمان جديد/ تمديد پيمان، ارائه گواهينامه يا معرفي نامه مخدوش و غير معتبر از زمان كشف تخلف به تشخيص كميته استاني پس از يك بار اخطار كتبي به مدت يك الي ۳ ماه.

د).بروز حادثه منجر به فوت، قطع عضو يا نقص عضو در اثر عدم رعايت آييننامههاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني بنا به گزارش بازرس كار مبني بر قصور كارفرما به مدت يك الي ۶ ماه.

– ابطال

گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني در صورت تكرار موارد مندرج در بخش تعليق حسب مورد با نظر كميته بدوي تشخيص

صلاحيت استاني اين دستورالعمل ۶ ماه الي ۲ سال جهت ابطال به كميته استاني (تجديد نظر) ارايه ميگردد و پس از صدور رأي ابطال ، پيمانكار فاقد تائيد صلاحيت ايمني تلقي مي گردد.

تبصره ۱: اداره كل استان موظف است، ظرف مدت دو هفته نسبت به ابلاغ راي كميته تجديد نظر استان به كارفرما مقاطعه دهند و پيمانكار مقاطعه كار اقدام نمايد.

تبصره ۲:متقاضي ميتواند در صورت اعتراض به رأي كميته تجديد نظر استاني مبني بر ابطال گواهينامه تائيد صلاحيت

ايمني پيمانكاري، نسبت به ارائه درخواست تجديد نظر ظرف مدت يك ماه از ابلاغ راي به كميته نظارت و بررسي اقدام نمايد.

تبصره ۳: در صورت تكرار موارد تعليق و ابطال نظر كميته نظارت و بررسي در خصوص اعتبار گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري نافذ خواهد بود.

دانلود “دستور العمل اجرائی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری”

لیست پروژه های فرتاک ویژن

 


مطالب مرتبط

دیدگاه (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما